Why I M Returning My Samsung S95b

Why-I-M-Returning-My-Samsung-S95b-01-sngx